1. അജഗരഗമനം

    1. വി.
    2. പെരുമ്പാമ്പ് ഗമിക്കുന്നതുപോലെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുമ്മ
    1. നാ.
    2. ഒരു ഭാഷാവൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക