1. അജഗളസ്തനം

    1. നാ.
    2. ആണാടിൻറെ കഴുത്തിലുള്ള മുല, നിഷ്പ്രയോജനമായത്
  2. അജാഗളസ്തനം

    1. നാ.
    2. പെണ്ണാടിൻറെ കഴുത്തിലെ മുല, പ്രയോജനമില്ലാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക