1. അജദേവത

    1. നാ.
    2. അഗ്നി
    3. അജൻ ദേവതയായുള്ളത്, പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രം
    4. ആടിൻറെ ദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക