1. അജന്ത

    1. നാ.
    2. മധേൻഡ്യയിലെ ഒരു പൗരാണികബൗദ്ധസങ്കേതം (ഗുഹാചിത്രങ്ങൾക്കു പ്രസിദ്ധം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക