1. അജപൻ2

    1. -
    2. വിധിച്ചരീതിയിൽ (മന്ത്ര) ജപം ചെയ്യാത്തവൻ.
  2. അജപൻ1 -പാലകൻ

    1. നാ.
    2. അജങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ, ആട്ടിടയൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക