1. അജഭക്ഷം

    1. നാ.
    2. കറുത്ത കാട്ടുതുളസി
    3. ആടുതിന്നിച്ചീര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക