1. അജമോദ

    1. നാ.
    2. അയമോദകം, ഓമം
    3. ഇലവിൻപശ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക