1. അജയ1

  1. വി.
  2. ജയിക്കാനാവാത്ത
 2. അജയ2

  1. നാ.
  2. അജത്തിന്മേൽ യാനം ചെയ്യുന്നവൻ, അഗ്നി
 3. അജയ3

  1. നാ.
  2. ദുർഗയുടെ ഒരു സഖി
 4. അജയ്യ

  1. വി.
  2. ജയിക്കപ്പെടാത്ത
 5. അജേയ

  1. വി.
  2. ജയിക്കാനാവാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക