1. അജവസൂരി

    1. നാ.
    2. ആടിനുണ്ടാകുന്ന വസൂരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക