1. അജവാഹനം

    1. നാ.
    2. അജത്തെ വാഹനമാക്കുന്ന ദേവൻ, അഗ്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക