1. അജവീഥി

    1. നാ.
    2. അജപഥം
    3. അത്തം, ചിത്തിര, ചോതി, എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൽ
    4. നവവീഥികളിൽ രണ്ടാമത്തേത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക