1. അജസ്ര

  1. വി.
  2. ഇടമുറിയാത്ത
 2. ആജിശൂര

  1. വി.
  2. യുദ്ധത്തിൽ ശൂരതകാട്ടുന്ന
  1. നാ.
  2. ആജിശൂരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക