1. അജാക്ഷി

    1. നാ.
    2. കാട്ടത്തിമരം, പേയത്തി
  2. ആജിഗീഷു

    1. വി.
    2. ജയത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ള, കീഴടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക