1. അജാഗരം

  1. നാ.
  2. ഒരിനം സസ്യം, കയ്യോന്നി
 2. അജഗരം

  1. നാ.
  2. മലമ്പാമ്പ്, പെരുമ്പാമ്പ്
 3. ആജകാരം

  1. നാ.
  2. ശിവൻറെ കാള, നന്ദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക