1. അജാണ്ഡി

    1. നാ.
    2. അജാന്ത്രീ
  2. അജണ്ട

    1. നാ.
    2. കാര്യപരിപാടി, യോഗത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു തയ്യാറാക്കുന്ന പട്ടിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക