1. അജാത

  1. വി.
  2. ജനിക്കാത്ത, ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത
 2. അജാതി

  1. നാ.
  2. ജനിക്കാത്ത അവസ്ഥ, ജനനമില്ലായ്മ, അനുത്പത്തി
 3. അജിത1

  1. വി.
  2. ജയിക്കപ്പെടാത്ത
  3. അടക്കാത്ത, അമർച്ചചെയ്യാത്ത, ജയിച്ചടക്കാത്ത
 4. അജിത2

  1. നാ.
  2. ഒരു ദേവത
 5. അജീത

  1. വി.
  2. വാടാത്ത, തളരാത്ത, ക്ഷീണിക്കാത്ത
 6. അജീതി

  1. നാ.
  2. വാട്ടമില്ലായ്മ, അഭിവൃദ്ധി, കേടില്ലായ്മ
 7. ആജാതി

  1. നാ.
  2. ഉത്പത്തി, ജനനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക