1. അജാതവൈരി

    1. നാ.
    2. അജാതശത്രു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക