1. അജാതശത്രു

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. ശത്രുക്കളുണ്ടാകാത്തവൻ
    4. യുധിഷ്ഠിരൻ (പല പൗരാണികരാജാക്കന്മാരും ഈപേരിലറിയപ്പെടുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക