1. അജാത്മജൻ

    1. നാ.
    2. വസിഷ്ഠൻ
    3. ജാം ബവാൻ (രണ്ടും ബ്രഹ്മപുത്രൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ)
    4. അജൻറെ പുത്രനായ ദശരഥൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക