1. അജാദധി

    1. നാ.
    2. അട്ടിൻ തൈര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക