1. അജാനി, -ജാനികൻ, -ജാനേയ

    1. നാ.
    2. ജായയില്ലാത്തവൻ, ഭാര്യയില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക