1. അജാന്ത്രി

    1. നാ.
    2. ആട്ടിൻകുടൽ പോലെയുള്ള പൂക്കുലകളോടു കൂടിയ ഒരിനം സസ്യം, മറിക്കുന്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക