1. അജിരം

    1. നാ.
    2. തവള
    3. മുറ്റം, അങ്കണം
    4. ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമായ ഏതു വസ്തുവും (ഉദാ: കാറ്റ്, വെള്ളം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക