1. അജിഹ്മ

    1. വി.
    2. വളവില്ലാത്ത, നേരെയുള്ള, ഋജുവായ
    3. വക്രബുദ്ധിയില്ലാത്ത, സത്യസന്ധതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക