1. അജിഹ്മഗം

    1. നാ.
    2. അമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക