1. അജിഹ്വ

    1. വി.
    2. നാക്കില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക