1. അജീവനം

    1. നാ.
    2. ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥ
    3. ഉപജാവനമാർഗമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക