1. അജീവനി

    1. നാ.
    2. ജീവിച്ചിരിക്കായ്ക, മരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക