1. അജീർണി1

  1. നാ.
  2. അജീർണം
 2. അജീർണി2

  1. നാ.
  2. ദഹനക്കേടുള്ളവൻ, അജീർണരോഗി
 3. അജീർണ

  1. വി.
  2. ജീർണിക്കാത്ത, ദഹിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക