1. അജ്ഞാതപൂർവ

    1. വി.
    2. മുമ്പ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക