1. അജ്ഞാതി

    1. വി.
    2. ജ്ഞാതി (ബന്ധു) അല്ലാത്തവൻ
  2. ആജ്ഞാധി

    1. നാ.
    2. ആധി (പണയം) നാലുവിധമുള്ളതിൽ ഒന്ന്, നിർദേശപ്രകാരം കെട്ടിവയ്ക്കുന്ന പണയത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക