1. അജ്മാവ്

    1. നാ.
    2. പശു
    3. ഗതി, വഴി
    4. യുദ്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക