1. അഞ്ചം

  1. നാ.
  2. ചെറിയ കിണ്ണം
 2. അഞ്ചാം

  1. -
  2. അഞ്ചാമത്തെ.
 3. അനിച്ചം1

  1. നാ.
  2. നിത്യമല്ലാത്ത
 4. അനിച്ചം2

  1. നാ.
  2. ഉപ്പനച്ചം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക