1. അഞ്ചടി

    1. നാ.
    2. തിറ മുതലായ അനുഷ്ഠാനകലകളിൽപ്പെടുന്ന ഒരുതരം തോറ്റം പാട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക