1. അഞ്ചലം

    1. നാ.
    2. അറ്റം, തുമ്പ്, കോണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക