1. അഞ്ചലനാഗം

    1. നാ.
    2. അഞ്ചു തലകളുള്ള സർപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക