1. അഞ്ചലോട്ടക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. അഞ്ചൽ ഉരുപ്പടികൾ ഓടിക്കൊണ്ട് എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിച്ചിരുന്ന ശിപായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക