1. അഞ്ചിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പ്രഭകൊണ്ടു കാണാൻ കഴിയാതാകുക
    1. പ്ര.
    2. കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രകാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക