1. അഞ്ചിതം

    1. നാ.
    2. ചുമ്പനവിശേഷം
    3. നൃത്തത്തിൽ കഴുത്തുകൊണ്ടു കാണിക്കുന്ന ഒരുവിധം നടനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക