1. അഞ്ചിതപത്രം

    1. നാ.
    2. ചുരുണ്ട ഇലകളുള്ള ഒരിനം താമര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക