1. അഞ്ചിറ

    1. നാ.
    2. അഞ്ചുതരം നികുതി
  2. ആനച്ചൊറി

    1. നാ.
    2. ഒരു ത്വക്രോഗം, വലിയ ചൊറി, ഗജചർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക