1. അഞ്ചുപത്താക്ക്

    1. നാ.
    2. (മുസ്ലിം) സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കണ്ഠാഭരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക