1. അഞ്ചുമഠം

  1. നാ.
  2. കാഞ്ചീപുരത്തുമഠം
  3. പാൽപ്പായസമഠം
  4. രാമവർമർ തിരുമഠം
  5. പഞ്ചാണ്ടന്മഠം
  6. കുന്നാണ്ടന്മഠം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക