1. അഞ്ചുവണ്ണം

    1. നാ.
    2. പഴയകാലത്തെ ഒരു കച്ചവടസംഘടന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക