1. അഞ്ചുവിലക്ക്

    1. നാ.
    2. തീയ്, വെള്ളം, ഇണങ്ങ്, അലക്ക്, ക്ഷൗരം എന്നീ അഞ്ചും വിലക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക