1. അഞ്ജനക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. മോഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ അഞ്ജനം നോക്കുന്നവൻ, മഷിനോട്ടക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക