1. അഞ്ജനക്കോൽ

    1. നാ.
    2. കണ്ണിൽ മഷി എഴുതുന്നതിനുള്ള കോൽ, അഞ്ജനശലാക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക