1. അഞ്ജനമൂലകം

    1. നാ.
    2. അഞ്ജനവർണത്തിലുള്ള കറുത്ത ഒരിനം രത്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക