1. അഞ്ജനി

    1. നാ.
    2. കളഭം, കുറിക്കൂട്ട് മുതലായവ അണിഞ്ഞവൾ
    3. ഒരു ഔഷധസസ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക