1. അഞ്ജി

    1. നാ.
    2. കുറിക്കൂട്ട്
    3. ചന്ദനാദി കൊണ്ടുള്ള പൊട്ട്
    4. വർണം, ചായം
    5. സേനാനായകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക